Πολιτική Ποιότητας

Όραμα της Διοίκησης και του προσωπικού του Γ.Ν. Χαλκίδας , Γ.Ν-Κ.Υ Κύμης, Γ.Ν-Κ.Υ Καρύστου είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των ασθενών/συνοδών και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Στόχοι των Νοσοκομείων είναι οι εξής :

 • H παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και την ιδιωτικότητα των ασθενών.
 • Η υψηλή διαθεσιμότητα αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους ασθενείς
 • Η τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των ασθενών, συνοδών και εργαζομένων του Νοσοκομείου.
 • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στη λειτουργία του Νοσοκομείου
 • Η τήρηση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών κανονισμών που απορρέουν από αυτές
 • Η παρακολούθηση των βασικών διεργασιών του Νοσοκομείου μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών και τη συνεχή επισκόπηση και επικαιροποίηση αυτών.

 

Οι επίτευξη των στόχων θα γίνει μέσα από :

 • Τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών/συνοδών μέσω της παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας δεδομένων των διαθέσιμων πόρων και υποδομών
 • Τη διαχείριση των υποδείξεων και των παραπόνων των ασθενών/συνοδών
 • Τη συνεχή εκπαίδευση, εξειδίκευση και αξιολόγηση του προσωπικού του Νοσοκομείου
 • Τη συνεχή παρακολούθηση δεικτών και τη λήψη αποφάσεων βάσει των δεδομένων που προκύπτουν από αυτούς
 • Τον καθορισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών λειτουργίας οι οποίες ελέγχονται και επικαιροποιούνται συστηματικά
 • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

 

ΙΩΑΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΓΕΝ.ΝΟΣ-Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΓΕΝ.ΝΟΣ-Κ.Υ ΚΥΜΗΣ

Επιτροπή Ελέγχου Ποιότητας/έρευνας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Διοικητής Γ.Ν Χαλκίδας, Γ.Ν-Κ.Υ Καρύστου, Γ.Ν-Κ.Υ Κύμης

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΊΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν-Κ.Υ Κύμης

ΔΟΜΑΓΙΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΡΙΧΑΡΔΟΣ – Ιατρός Επιμ.Β Γενικής Ιατρικής του Π.Ι Αμαρύνθου του Κ.Υ Αλιβερίου

ΣΧΟΙΝΑ – ΤΣΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη  Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΛΑΛΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας

ΒΑΧΛΑ ΜΑΡΙΑ – Νοσηλεύτρια ΤΕ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΑΣ – Ραδιολόγος – Ακτινολόγος ΤΕ

ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΝΙΚΗ – Νοσηλεύτρια ΤΕ