Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Σκοπός της Επιτροπής είναι η πρόληψη, επιτήρηση και έλεγχος Νοσοκομειακών λοιμώξεων στους χώρους παροχής υγείας.

Ομάδα Εργασίας και επέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) αποτελείται :

Περλεπέ Αικατερίνη Ιατρός Πρόεδρος

Κάτσακα Αικατερίνη Αντιπρόεδρος

Λαζαράκη Νίκη Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων

Τηλέφωνα: 2221350192

Email : enl@chalkidahospital.gr